1/3

Indian Rosewood

(Shisham)

H = 70.5"   (180cm)

W(stem) = 8.5"   (22cm)